Núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie je súbor svietidiel so záložným zdrojom el.energie a tiež piktogramov či únikových značiek, ktorý má primárne zabezpečiť v prípade výpadku napájacej sústavy normálneho osvetlenia bezpečnú evakuáciu osôb, nachádzajúcich sa v ohrozenom priestore. Núdzové osvetlenie sa využíva najmä vo verejných objektoch, kde sa predpokladá evakuácia väčšieho počtu ľudí. Návrh núdzového osvetlenia býva súčasťou požiarnej bezpečnosti stavieb.

Požiadavky na návrh a zhotovenie núdzového osvetlenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb ustanovuje jednak vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, a nadväzne STN 92 0203, resp. STN 92 0201-3, STN EN 1838:2014-01, STN EN 60598-2-22.
Požiadavky na kontrolu núdzového osvetlenia z hľadiska PBS pri jeho prevádzkovaní stanovujú príslušné ustanovenia § 13, § 14 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Častým predmetom kontrol požiarneho dozoru býva práve osvetlenie a označenie únikových ciest.

Ponúkame inštaláciu systému núdzového osvetlenia ako aj rekonštrukcie jestvujúcich zastaralých systémov.

ROZDELENIE NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL A SPÔSOB ICH KONTROLY

 • núdzové svietidlá pre trvalé/netrvalé1) osvetlenie so zabudovaným akumulátorom bez funkcie AUTOTEST
  Kontrola: možná len vizuálne. Všetky svietidlá sa  musia zapnúť do núdzového režimu (vypnutím ističov) s napájaním z batérii tak, že sa simuluje prerušenia napájania normálneho osvetlenia s úplným predpísaným trvaním skúšky podľa údajov výrobcu (spravidla 1, 2 alebo 3 hod.),  aby sa zistilo či každé svietidlo svieti.
 • núdzové svietidlá pre trvalé/netrvalé1) osvetlenie so zabudovaným akumulátorom s funkciou AUTOTEST
  Kontrola: AUTOTEST pravidelne automaticky (spravidla raz za 7 dní, resp. raz za mesiac) diagnostikuje funkčnosť akumulátora, žiarivky a elektronických obvodov krátkou simuláciou výpadku elektrickej energie.
 • núdzové svietidlá pre trvalé/netrvalé osvetlenie so zabudovaným akumulátorom s funkciou CENTRALTEST
  Kontrola: nadstavbu funkcie AUTOTEST tvorí CENTRALTEST pre centrálnu informáciu o poruche v sledovanej skupine svietidiel. Centrálna testovacia elektronická jednotka je určená pre centrálne diagnostikovanie / testovanie stavu núdzového systému. Každé jednotlivé núdzové svietidlo je vybavené komunikačným sériovým rozhraním a má priradenú svoju identifikačnú adresu.
 • núdzové svietidlá napájané  z centrálneho zdroja (napr. centrálnej akumulátorovne alebo centrálneho agregátu)
   Kontrola: spôsobom podľa bodu 1, 2, resp. 3.