Hasiace prístroje halónové (s čistou hasiacou látkou)

Hasiace prístroje s čistou hasiacou látkou

Sú vhodné na doplnenie pasívnej bezpečnosti v serverovniach,archívoch a vo všetkých v objektoch, kde sa uvažuje s ochranou zariadení alebo predmetov vysokej hodnoty. Hasiace prístroje sú certifikované podľa európskej normy EN-3.                                            
Triedy požiarov : A,B,C i zariadení pod napätím do 110kV.

  • CA2LE - 2kg hasiacej látky (aj v chromovanom prevedení)
  • CA4LE - 4kg hasiacej látky
  • CA6LE - 6kg hasiacej látky

Hasiaca látka

Hasiaca látka HFC 227ea známa pod komerčným názvom FM-200®(chemický vzorec CF3CHFCF3) je čistý,bezfarebný,netoxický a nevodivý plyn,ktorý je pre svoje vlastnosti vhodnou alternatívou nahradzujúcou zakázané halónové hasivá. Hasiaca látka je vhodná na hasenie požiarov aj v miestach kde sa uvažuje s prítomnosťou osôb. Hasiaca látka je tiež šetrná k životnému prostrediu, má nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP=0, Ozone Depletion Potential) ako aj nízky potenciál globálneho oteplovania GWP=1(Global Warming Potential).

 

PDF - Karta bezpečnostných údajov - na stiahnutie tu

PDF - HP leták - na stiahnutie tu