Produkty

Ručné hasiace systémy

Ručné hasiace systémy

Jednoduché hasiace systémy sú určené na ochranu rôznych technologických zariadení, kde samotný hasiaci proces spúšťa obsluha. Podnet na spustenie prichádza od detekčného prvku teploty odsávaného vzduchu chráneného zariadenia (pož. klapka, detektor,LHD kábel) kedy sa aktivuje výstražná signalizácia a obsluha je tak upozornená na neštandardnú situáciu a môže spustiť „hasiaci prístroj“. ...viac
Automatické hasiace systémy

Automatické hasiace systémy

V lokálnych hasiacich systémoch sa pre svoje vlastnosti používa prevažne čistá hasiaca látka FM-200, ktorá je mimoriadne vhodná pre ochranu elektronických zariadení, nakoľko je elektricky nevodivá, nekorozívna a nezanecháva žiadne zvyšky čo výrazne eliminuje prípadnú sanáciu po udalosti. Je tiež šetrná k životnému prostrediu, nakoľko látka FM-200 má nulový potenciál pôsobenia na ozónovú vrstvu. ...viac
Stabilné hasiace zariadenie CA-HFC / NOVEC 1230

Stabilné hasiace zariadenie CA-HFC / NOVEC 1230

Slúži na ochranu hodnotných technológií a priestorov, kde sa vyžaduje elektrická nevodivosť,čistota a efektivita hasiacej látky FM-200(HFC-227ea), ktorá je vypúšťaná do celého chráneného priestoru. Množstvo hasiacej látky ako aj požiadavky na sytém sa stanovuje príslušnými výpočtami vo fáze projektu v súlade s normou STN EN 15004-1. ...viac
Aerosolové hasiace systémy

Aerosolové hasiace systémy

Základom systému je aerosolový generátor v ktorom je uložená hasiaca látka, hasiace a chladiace činidlo a aktivátor. Generátor je v podstate beztlaková kovová nádoba, ktorá je vyrábaná v rôznych vyhotoveniach.  Podľa objemu a povahy chráneného priestoru sa vypočíta potrebný počet a veľkosť generátorov a tiež stratégia funkcionality systému. Zariadenie je vhodné na všetky triedy požiarov. ...viac
Hasenie lítiových batérií

Hasenie lítiových batérií

Hasiaci systém a hasiace prístroje pre Líthium aplikácie ...viac
Ochrana serverových skríň-Rack Angel

Ochrana serverových skríň-Rack Angel

Zariadenie Rack Angel  je lokálny detekčný a hasiaci systém vyvinutý na ochranu hodnotných technologických zariadení v serverových skriniach. Hasiaca látka HFC-227ea známa pod komerčným názvom FM-200®(chemický vzorec CF3CHFCF3) je čistý,bezfarebný,netoxický a nevodivý plyn,ktorý je pre svoje vlastnosti vhodnou alternatívou nahradzujúcou zakázané halónové hasivá. ...viac
Elektrická požiarna signalizácia EPS

Elektrická požiarna signalizácia EPS

Elektrická požiarna signalizácia (skratka EPS) je požiarne zariadenie patriace do kategórie požiarnotechnických zariadení slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie, príp. aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru. Spravidla obsahuje ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie. Úlohou je včasné signalizovanie vznikajúceho požiaru a prípadná evakuácia osôb. ...viac
Hasiace prístroje halónové (s čistou hasiacou látkou)

Hasiace prístroje halónové (s čistou hasiacou látkou)

Sú vhodné na doplnenie pasívnej bezpečnosti v serverovniach,archívoch a vo všetkých v objektoch, kde sa uvažuje s ochranou zariadení alebo predmetov vysokej hodnoty. Hasiace prístroje sú certifikované podľa európskej normy EN-3. Triedy požiarov : A,B,C i zariadení pod napätím do 110kV. ...viac
Núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie je súbor svietidiel so záložným zdrojom el.energie a tiež piktogramov či únikových značiek, ktorý má primárne zabezpečiť v prípade výpadku napájacej sústavy normálneho osvetlenia bezpečnú evakuáciu osôb, nachádzajúcich sa v ohrozenom priestore. Núdzové osvetlenie sa využíva najmä vo verejných objektoch, kde sa predpokladá evakuácia väčšieho počtu ľudí. Návrh núdzového osvetlenia býva súčasťou požiarnej bezpečnosti stavieb. ...viac