Stabilné hasiace zariadenie pre objemové hasenie plynom FM-200

Kto sme a čo robíme

Firma Fireblock je mladá rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorej cieľom je prinášať inovatívne riešenia v oblasti požiarnej ochrany najmä tak pre automatické hasiace zariadenia a elektrickú požiarnu signalizáciu.

Ponúkame montáž a servis SHZ, EPS, protipožiarnych klapiek, požiarnych prestupov, hasiacich prístrojov, revízie elektro zariadení a služby PO.

V automatických hasiacich zariadeniach používame prevažne HFC plyny FM-200 a FE-36. Tieto hasiace látky sú ekologické,netoxické hasivá a sú mimoriadne vhodné pre ochranu elektronických zariadení, nakoľko sú elektricky nevodivé, nekorozívne a nezanechávajú žiadne zvyšky. Sú tiež šetrné k životnému prostrediu,kde napríklad látka FM-200 má nulový potenciál pôsobenia na ozónovú vrstvu. Vlastnosti týchto látok nachádzajú uplatnenie napríklad v dátových centrách,serverovniach a rôznych odvetiach priemyslu kde sa vyžaduje čisté a efektívne zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti daného objektu.

Pre oblasť ťažkej automobilovej techniky ponúkame hasiaci systém s penovým hasiacim prostriedkom ktorý po ekonomickej stránke umožňuje väčším objemom pokryť chránený motorový priestor a zvyšky penidla po aktivácii nepredstavujú žiadne riziko poškodenia komponentov motora.

Penový hasiaci systém má svoje miesto aj v komerčných kuchyniach, kde sa zvýši prevencia rizika poranenia osôb a minimalizuje sa doba odstávky po požiari. Ochraňuje sa priestor digestora ako aj priestor varných a fritovacích zón. Pre tento účel sa používa hasiaca látka, ktorá je certifikovaná pre gastronómiu.

Produkty

Halónové ručné hasiace prístroje s čistým plynovým hasivom FE-36

Halónové ručné hasiace prístroje s čistým plynovým hasivom FE-36
 • CA2LE (2kg hasiva FE-36) + chromované prevedenie
 • CA4LE (4kg hasiva FE-36)
 • CA6LE (6kg hasiva FE-36)

Sú vhodné na doplnenie pasívnej bezpečnosti v serverovniach alebo v objektoch kde sa uvažuje s ochranou zariadení alebo predmetov vysokej hodnoty.

PDF na stiahnutie

Priamy automatický lokálny plynový hasiaci systém 12bar.

Slúži na lokálnu ochranu hodnotných technologických zariadení,kedy sa chráni pred požiarom len vybrané zariadenie napr. Rack skriňa v serverovni. Priamy lokálny hasiaci systém sa skladá z tlakovej nádoby,ventilu a detekčnej hadičky pod stálym tlakom, ktorá je umiestnená v chránenom priestore. V prípade požiaru resp.prekročenia teploty 130-140°C hadička v kritickom mieste degraduje a hasivo zaplaví chránený priestor. Detekčná hadička u priameho systému je zároveň distribučná cesta vyprázdnenia hasiva.

Množstvo hasiva sa vypočíta podľa veľkosti chráneného priestoru a spravidla platí pomer 1kg hasiva na 2m³ uzavretého priestoru. Priamy lokálny hasiaci systém je určený prevažne na ochranu výpočtovej techniky a rôznej elektroniky, preto sa ako hasiaca látka používa HFC plyn FE-36, ktoré je elektricky nevodivé. Priamy lokálny hasiaci systém sa dodáva podľa obsahu hasiva v týchto variantách:

 • SAH 1 = 1kg hasiva
 • SAH 2 = 2kg hasiva
 • SAH 4 = 4kg hasiva
 • SAH 6 = 6kg hasiva

Hasiaci systém je možné dovybaviť snímačom tlaku , ktorý slúži na prenos informácie o spustení systému napr. na objektovú EPS. Ďalej je možné doplniť opticko-akustickú signalizáciu,kedy je k systému dodávaný zálohovací zdroj s akumulátorom a schémou zapojenia.

Priamy automatický lokálny plynový hasiaci systém 12bar.

Nepriamy automatický lokálny hasiaci systém 12bar.

schema nepriamy hasiaci system

Pri nepriamom systéme je hasivo distribuované do chráneného priestoru s väčšou efektivitou cez nerezové potrubie a rozptylové trysky.

Vyprázdnenie nádoby pri nepriamom systéme je tak oveľa rýchlejšie ako u priameho systému a je možné ho využiť až do obsahu hasiva 25kg.

Ventil nepriameho systému obsahuje okrem pneumatických výstupov a tlakového snímača aj integrovaný solenoidný ventil, ktorým je možné aktivovať hasiace zariadenie týmito spôsobmi:

 • ručným elektrickým spínačom - je potrebné napájanie 24V.
 • impulzom od hlásiča EPS – je potrebné relé a napájanie 24V
 • impulzom od detekčného káblu - ktorý je dodávaný výhradne s riadiacou jednotkou FB detec-2604.
 • impulzom od teplotného čidla - ktoré je dodávané výhradne s riadiacov jednotkou FBdetec-REG-10.

Nepriamy hasiaci lokálny systém môže byť dodávaný v zostave s požiarnou ústredňou, ktorá má zabudovaný záložný zdroj a požiarnymi hlásičmi a tlačidlami.

Nepriamy automatický lokálny hasiaci systém sa podľa obsahu hasiva dodáva v týchto variantách

 • SAH 4 n = 4kg hasiva FM-200/FE-36
 • SAH 6 n = 6kg hasiva FM-200/FE-36
 • SAH 9 n = 9kg hasiva FM-200/FE-36
 • SAH 12 n = 12kg hasiva FM-200/FE-36
 • SAH 25 n = 25kg hasiva FM-200/FE-36

Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) pre objemové hasenie plynom FM-200, 25bar. systém

Slúži na ochranu hodnotných technológíi a priestorov, kde sa vyžaduje elektrická nevodivosť a efektivita hasiacej látky FM-200(HFC-227ea), ktorá je vypúšťaná do celého chráneného priestoru pri projekcii.

Stabilné hasiace zariadenie je aktivované na podnet od automatických hlásičov(režim-dvojhlásičová závislosť) alebo manuálnym spustením obsluhou. Pomocné funkcie SHZ ako napr. blokovanie vzduchotechniky, SMS notifikácie či nadväznosť na EPS,EZS,PCO prakticky nemajú obmedzenie.

Uplatnenie nachádza v serverovniach,dátových centrách,rozvodniach,archívoch,múzeách a vo všetkých piestoroch kde sa uvažuje s ochranou hodnotých technologických zariadení. Množstvo hasiacej látky sa stanovuje podľa objemu chráneného priestoru.

Nespornou výhodou 25bar. systému oproti vysokotlakovým je absencia pretlakových klapiek, ktoré si vyžadujú ďalšie stavebné práce v danom objekte.

Hasiaca látka FM-200 je bezfarebný ,netoxický zkvapalnený plyn(heptafluorpropán), ktorý pri požiari zabraňuje horeniu absorciou tepla z plameňov z dôsledku čoho je požiar uhasený.

Koncentrácia hasiacej látky sa projektuje v rozmedzí 7- 9% objemových ,čo predstavuje hodnotu postačujúcu na bezpečné uhasenie požiaru a zároveň je zachovaná koncentrácia kyslíku potrebného pre ľudský organizmus.

Hasiaca látka FM-200 má nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy Zeme(ODP – Ozone Deepletion Potential) ako aj nízky potenciál globálneho otepľovania(GWP - Global Warming Potential),

Karta bezpečnostných údajov(KBÚ) pre FM-200 je súčasťou technickej dokumentácie SHZ.

Všetky komponenty ako napr. požiarne hlásiče, ústredne, ventily či tlakové nádoby sú certifikované a spĺňajú Európske štandardy. Zhotoviteľ - A.T.Servis,a.s. má PTZ-požiarno-technické zariadenie zaregistrované na MVSR v zmysle platnej legislatívy.

Stabilné hasiace zariadenie pre objemové hasenie plynom FM-200, 25bar. systém