Automatické hasiace systémy

V automatických hasiacich systémoch sa pre svoje vlastnosti používa prevažne čistá hasiaca látka FM-200, ktorá je mimoriadne vhodná pre ochranu elektronických zariadení, nakoľko je elektricky nevodivá, nekorozívna a nezanecháva žiadne zvyšky čo výrazne eliminuje prípadnú sanáciu po udalosti. Je tiež šetrná k životnému prostrediu, nakoľko látka FM-200 má nulový potenciál pôsobenia na ozónovú vrstvu.

Vlastnosti tejto hasiacej látky nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetiach priemyslu, kde sa vyžaduje čisté a efektívne zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti chráneného zariadenia.

Aplikácie

 • Elektrické rozvádzače
 • Telekomunikačné ústredne
 • Výdajné automaty
 • CNC strojné zariadenia
 • Osobné-nákladné vozidlá,autobusy apod.
 • Rôzne technologické zariadenia

Funkcionalita

1. Priamy systém - detekčná hadička je zároveň distribučná cesta hasiva pri aktivovaní systému.

Slúži na lokálnu ochranu menších uzavretých priestorov. Priamy lokálny hasiaci systém sa skladá z tlakovej nádoby, ventilu a detekčnej hadičky pod stálym tlakom, ktorá je umiestnená v chránenom priestore. V prípade požiaru resp. prekročenia teploty nad 110-120°C hadička v kritickom mieste degraduje a hasivo zaplaví chránený priestor.

Doplnkové komponenty:

 • Tlakový snímač pre indikáciu straty tlaku pri požiari - signál pre externé zariadenia.
 • Jednoduchá kontrolná jednotka ktorá obsahuje svetelnú a akustickú signalizáciu. 

2. Nepriamy systém - detekčná hadička zabezpečuje aktiváciu ale hasivo je distribuované do chráneného priestoru cez potrubie a rozptylové trysky. 

Nepriamy lokálny hasiaci systém je vhodný aj do väčších priestorov a výhodou je väčšia efektivita samotného hasiaceho procesu,voľba formy detekcie a väčšie možnosti výberu doplnkových komponentov. Pri použití detekcie formou požiarnych detektorov je spustenie hasenia riadené cez riadiacu jednotku a pilotný ventil tlakovej nádoby. Výstupy riadiacej jednotky môžu byť vyvedené na externé zariadenia v budove ako napríklad EPS,EZS,PCO, prípadne pomocou GSM modulu na mobilný telefón prevádzkovateľa.

Doplnkové komponenty:

 • Tlakový snímač pre indikáciu straty tlaku pri požiari - signál pre externé zariadenia
 • Jednoduchá kontrolná jednotka ktorá obsahuje svetelnú a akustickú signalizáciu.
 • Riadiaca jednotka
 • Požiarne detektory- optické, teplotné, kombinované, nasávacie systémy, teplocitlivý kábel LHD
 • Manuálny aktivátor hasenia
 • GSM modul na prenos sms notifikácií
 • ovládacie moduly pre pomocné funkcie

Hasiaca látka

Pri lokálnych hasiacich systémoch môžu byť okrem HFC látky FM-200 použité aj práškové, penové alebo CO2 hasiace prostriedky. Kompatibilita s doplnkovými komponentami zachovaná.

 • Prášok : trieda požiaru A,B,C - využitie vo vozidlách ťažkej techniky, rôzne technologické a strojné zariadenia a pre aplikácie, kde sa kladie dôraz na efektivitu hasenia a ekonomický aspekt. Možnosť použiť na hasenie elektrických zariadení do 1000V. Univerzálny hasiaci prostriedok, ekonomické riešenie.
 • Pena : trieda požiaru A,B - využitie v chemickom, papierenskom, drevárskom priemysle, sklady horľavých látok, vozidlá ťažkej techniky a podobne. Penový hasiaci systém má svoje miesto aj v aplikáciách pre ochranu komerčných kuchýň(trieda F), kde sa zvýši prevencia rizika poranenia osôb a minimalizuje sa doba odstávky po požiari. Ochraňuje sa priestor digestora ako aj priestor varných a fritovacích zón. Pre tento účel sa používa hasiaca látka ktorá je certifikovaná pre gastronómiu.
 • CO2 (iba nepriamy systém): trieda požiaru B,C – využitie v potravinárskom priemysle, rôzne technologické zariadenia, elektronické zariadenia, telekomunikačné miestnosti a iné. Možnosť použiť na hasenie elektrických zariadení do 1000V.