Stabilné hasiace zariadenie CA-HFC

Slúži na ochranu hodnotných technológií a priestorov, kde sa vyžaduje elektrická nevodivosť,čistota a efektivita hasiacej látky FM-200(HFC-227ea), ktorá je vypúšťaná do celého chráneného priestoru. Množstvo hasiacej látky ako aj požiadavky na systém sa stanovuje príslušnými výpočtami vo fáze projektu v súlade s normou STN EN 15004-1.

Aplikácie

  • serverovne
  • dátové centrá
  • rozvodne
  • telekom.ústredne
  • riadiace strojovne
  • archívy
  • múzeá
  • vojenské objekty

Funkcionalita

Stabilné hasiace zariadenie je aktivované na podnet od automatických hlásičov prípadne veľmi skorou detekciou požiaru alebo manuálnym spustením obsluhou. Pomocné funkcie SHZ ako napr. blokovanie vzduchotechniky, SMS notifikácie či nadväznosť na EPS,EZS,PCO prakticky nemajú obmedzenie.
Nespornou výhodou 25bar. systému oproti vysokotlakovým je absencia pretlakových klapiek, ktoré si vyžadujú ďalšie stavebné práce v danom objekte.
Hasiaca látka FM-200 pri expozícií v chránenom priestore zabraňuje horeniu absorciou tepla z plameňov v dôsledku čoho je požiar uhasený. Hasebná koncentrácie je po vypustení do chráneného priestoru dosiahnutá do 10 sekúnd.
Koncentrácia hasiacej látky sa projektuje v rozmedzí 7- 9% objemových ,čo predstavuje hodnotu postačujúcu na bezpečné uhasenie požiaru a zároveň je zachovaná koncentrácia kyslíku potrebného pre ľudský organizmus.

Ústredňa na riadenie hasebných procesov je certifikovaná v súlade s normou EN12094 a tiež detekčné a oznamovacie zariadenia spĺňajú príslušné harmonizované normy EN 54-xx. 

Hasiaca látka FM-200 má vysokú hasiacu schopnosť z čoho vyplývajú nízke priestorové nároky na umiestnenie tlakových nádob v chránenom priestore.

Hasiaca látka 

Hasiaca látka HFC 227ea známa pod komerčným názvom FM-200®(chemický vzorec CF3CHFCF3) je čistý,bezfarebný,netoxický a nevodivý plyn,ktorý je pre svoje vlastnosti vhodnou alternatívou nahradzujúcou zakázané halónové hasivá. Hasiaca látka je vhodná na hasenie požiarov aj v miestach kde sa uvažuje s prítomnosťou osôb. Hasiaca látka je tiež šetrná k životnému prostrediu, má nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP=0, Ozone Depletion Potential) ako aj nízky potenciál globálneho oteplovania GWP(Global Warming Potential). Karta bezpečnostných údajov(KBÚ) látky FM-200 je súčasťou technickej dokumentácie SHZ.
Všetky komponenty SHZ sú certifikované, spĺňajú Európske štandardy a výrobca (A.T.Servis) má požiarno-technické zariadenie zaregistrované na MVSR pod registračným číslom 002/SHZ/2018 v zmysle platnej legislatívy.                                                                                                                                                                                                   
 

PDF - Karta bezpečnostných údajov - na stiahnutie tu